Ordlista

Har du träffat på några ord eller termer och är osäker på dess betydelse? Här nedan listar vi förklaringar på de flesta termer som används på nätet.

 • Amortering
  En avbetalning på din låneskuld. Det totala lånet minskar med den summa som du betalar in.
 • Amorteringsfrihet
  Den tid när amorteringar på lånet inte behöver göras.
 • Amorteringstid
  Tid när amortering sker.
 • Amorteringsplan
  En plan för hur du ska betala av lånet.
 • Annuitetslån
  Ett lån där amorteringsbeloppet ökar i takt med att låneskulden minskar.
 • Avdragsgill
  En term som används för utgifter som i deklarationen kan bidra till skattelättnader genom avdrag. Räntan på ditt bolån är vanligen avdragsgill med 20-30% i deklarationen.
 • Aviavgift
  Kostnad för utskick av inbetalningskort.
 • Autogiro
  Betalning för regelbundet återkommande räkningar. Betalningarna dras automatiskt från ditt bankkonto sedan du fyllt i en blankett och lämnat ditt medgivande.
 • Bankgiro
  Nummerserie av sju eller åtta siffror som fungerar som en sifferadress till en bank för inbetalningar och transaktioner.
 • Banksekretess
  Banken har tystnadsplikt och får inte avslöja för obehöriga vilka förhållanden kunden har till banken.
 • Betalningsanmärkning
  När kronofogden eller domstol har fastställt betalningsskyldigheten för en obetald skuld meddelas ett utslag som kreditupplysningsföretagen registrerar som en “betalningsanmärkning”. En anmärkning finns kvar i tre år, även om skulden betalas av tidigare.
 • Betalningspåminnelse
  Uppmaning från t.ex. en kreditgivare att betala en förfallen skuld.
 • Belåningsgrad
  En procentsats som beskriver hur stor del av bostadens marknadsvärde som är belånat.
 • Blancolån
  Ett lån som beviljas utan någon säkerhet eller borgen. Långivaren tar ofta ut en högre ränta för blancolån än för lån som tas med en säkerhet, till exempel botten- och topplån.
 • Borgensman
  En person som går i god för låntagaren och ställer upp med säkerhet.
 • Borgenär
  En långivare som har en fordring gentemot en låntagare. Borgenär är inte detsamma som borgensman.
 • Solidariskt betalningsansvar
  Om en betalning uteblivit har långivaren rätt att solidariskt kräva alla låntagare på hela det förfallna beloppet / skuldbeloppet.
 • Bottenlån
  Lån med säkerhet i en bostad kallas bottenlån. Lån med säkerhet innebär en lägre risk för långivaren som därmed kan ge dig en lägre ränta än vid lån utan säkerhet. Bottenlånet kan ibland delas upp i flera delar med olika bindningstider på räntan.
 • Boendekostnad
  Den totala kostnaden för ditt boende. Beloppet innehållet bland annat driftkostnad, amortering, räntekostnader samt avdrag för eventuella skattelättnader.
 • Bunden- / Fast ränta
  Ränta med en fast räntesats under en bestämd tid.
 • Driftkostnad
  Den totala kostnaden för bostadens drift så som värme, vatten, el, försäkring, underhåll m.m.
 • Dröjsmålsränta
  Ränta och avgift som uppstår till följd av en fordran inte betalats i tid. Du blir alltså drabbad av en extra avgift på grund av att du inte följt avtalet.
 • Effektiv ränta
  I den effektiva räntan tar man hänsyn till samtliga kostnader för lånet, t.ex. uppläggningsavgift, aviavgift och faktureringsavgift. Effektiv ränta är alltså den totala kreditkostnaden som anges som den årliga räntan på ett lånebelopp. Effektiv ränta är därför ett bra mått för att jämföra vad olika lån kostar.
 • Fysisk person
  Enskild människa. Se Juridisk person.
 • Gäldenär
  En gäldenär är någon som har en skuld till någon annan.
 • Handpenning
  En typ av förskottsbetalning som ges till säljaren av en bostad i samband med kontraktsskrivning. Handpenningen kan variera, men är normalt sett 10 procent av köpeskillingen. Om du inte har möjlighet att på egen hand finansiera hela handpenningen kan du ansöka om ett handpenningslån.
 • Hypotekslån
  Se bottenlån.
 • Inteckning
  Inskrivning av penningbelopp i fastighetsboken hos tingsrätten. Se pantbrev.
 • Kalkylränta
  En procentsats som används i “kvar att leva på”-kalkylen för att beräkna hushållens räntekostnader. Räntan är högre än dagens ränteläge för att testa hur hushållet klarar en eventuell räntehöjning.
 • Kapitalkostnad
  Ränta och amortering på ett lån.
 • Kredit
  Kredit är pengar en bank eller ett låneinstitut lånar ut till kunden mot löfte om återbetalning vid ett senare tillfälle.
 • KALP (Kvar att leva på-kalkyl)
  Den beräkning och analys som långivaren vanligtvis gör i samband med att en låntagare ansöker om lån. Kalkylen visar hur mycket hushållet får kvar av sin disponibla inkomst när man har betalat sina boendekostnader och levnadskostnader.
 • Kontantinsats
  Den delen av lånet som ska betalas kontant. De flesta långivare har ett krav på att minst 15 procent av köpeskillingen ska betalas kontant.
 • Kreditprövning
  Vid en kreditprövning eller kreditbedömning undersöker man en persons ekonomiska situation och bedömer deras betalningsförmåga. Alla företag som beviljar krediter och lån är skyldiga att göra denna bedömning.
 • Kredittagare
  Den som får ett lån.
 • Kreditgivare
  Den som ger ett lån.
 • Kreditupplysning
  Samlad ekonomisk information om ett företag eller en person. Den innehåller främst finansiella uppgifter så som taxerad inkomst och eventuella betalningsanmärkningar men även aktuella adressuppgifter och civilstånd.
 • Köpebrev
  En skriftlig handling som upprättas som slutligt dokument vid köp av fastighet sedan köpekontrakt slutits och betalning erlagts.
 • Köpeskilling
  Det sammanlagda belopp som betalas vid ett köp.
 • Lagfart
  Lagfarten visar vem som äger en fastighet. När du köper ett hus betalar du en s.k. stämpelskatt för att få lagfart. Köper du en bostadsrätt behöver du ingen lagfart då det formellt är bostadsrättsföreningen som äger din bostad.
 • Lagfartsbevis
  Handling som visar att lagfart beviljats samt ägaren till fastigheten.
 • Lånelöfte
  Ett förhandsbesked från långivaren där de uppger hur mycket du har möjlighet att låna inför ett kommande bostadsköp. Lånelöftet är vanligen giltigt under en begränsad period.
 • Löptid
  Den tid som lånet sträcker sig över med givna villkor.
 • Marknadsvärde
  Det pris som marknaden är beredd att betala för en viss produkt.
 • Marknadsräntor
  Räntor som gäller på marknaden.
 • Månadsavgift
  Avgiften som betalas till bostadsrättsföreningen. Avgiften bidrar till att betala föreningens gemensamma kostnader för uppvärmning, reparationer, sophämtning mm och betalas för varje lägenhet som ingår i föreningen.
 • Nominell ränta
  Den årliga procentsats som räntan beräknas efter.
 • Pantbrev
  Pantbrev är ett bevis på inteckning i en fastighet. Köper du en fastighet eller tar ytterligare lån på en fastighet du redan äger, kan du använda bostaden som säkerhet för lånet genom att upplåta så kallad panträtt i fastigheten. Långivaren tar då ut pantbrev som minst motsvarar lånebeloppet.
 • Privatlån / blancolån
  Ett lån utan säkerhet. Dessa lån har i regel högre ränta än bolån.
 • Rak amortering
  Amortering med samma belopp varje förfallodag. Ränta på den aktuella restskulden tillkommer. Se annuitet.
 • Reporänta
  Riksbankens viktigaste styrränta. Reporäntan påverkar de korta marknadsräntorna och därigenom bolåneinstitutens rörliga utlåningsräntor och bankernas räntor.
 • Revers
  Se skuldebrev.
 • Ränta
  Kostnaden för att låna pengar. Den slutliga räntan regleras av ränteläget den dag du tecknar lånet.
 • Ränteskillnadsersättning
  En ersättning som betalas av låntagare till långivare i de fall lån löses tidigare än vad som avtalats i bindningstiden. Ränteskillnadsersättning ska inte ses som en avgift, utan som en ersättning från låntagare till långivare för den förlust som långivaren gör på grund av att lånet löses i förtid.
 • Rörlig ränta
  Rörlig ränta innebär att räntan förändras över tid. Hos de flesta banker innebär rörlig ränta att räntan är bunden under tre månader i taget för att sedan justeras.
 • Stibor
  Stockholm Interbank Offered Rate. En daglig referensränta som beräknas på ett genomsnitt av de räntor som bankerna ställer till varandra för lån.
 • Styrränta
  Den ränta som Riksbanken tar ut för att låna ut till bankerna runt om i landet.
 • Skuldebrev
  Skriftlig utfästelse att betala ett penningbelopp eller skriftligt erkännande av en penningskuld.
 • Skuldsanering
  Ett förfarande där en person kan få sina skulder ned-/avskrivna. Regleras av skuldsaneringslagen.
 • Topplån
  Den del av köpeskillingen du lånar till som inte läggs som ett bottenlån. Topplån kräver ibland en annan säkerhet utöver bostaden, t.ex. borgen och har därför högre ränta och högre amorteringstakt än bottenlån.
 • Villkorsbilaga
  Handling där det framgår vilken räntesats som gäller vid ett bundet lån samt vilken villkorsändringsdag som gäller.
 • Villkorsändringsdag
  Gäller för bundet lån, den dag då ny ränta och nya villkor börjar gälla för lånet. Upplysningscentralen, UC, är ett privat företag som tillhandahåller kreditupplysningar. Uppgift om en skuld som är obetald eller inte har betalas i tid kan leda till en så kallad anmärkning hos UC och således påverka din kreditvärdighet.
 • Uppläggningsavgift
  Avgift för det administrativa arbetet vid ett lån.
 • Utmätning
  Åtgärd för att utmäta och betala för en skuld.
 • Återbetalningsförmåga
  Låntagarens kapacitet att återbetala en fordran.
 • Återbetalningskrav
  De krav som kreditgivaren ställer på återbetalningen av en låntagare.
 • Återbetalningstid
  Den förutbestämda tiden som ett lån skall återbetalas under.
 • Överhypotek
  Det belopp med vilket en pants värde enligt pantbrev överstiger det skuldbelopp som panten utgör säkerhet för. Överhypotek kan användas som säkerhet för andra lån.
 • Överbryggningslån / Brygglån
  Ett tillfälligt lån för att finansiera din nya bostad om du ännu inte sålt/eller fått betalt för din gamla bostad.

Har du en annan fråga?

Undrar du över något som inte finns med i vår ordlista så kan du kontakta oss via e-post på info@lanadirekt.com eller klicka här.

topp